تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی اختصاصی

اختصاصی

اختصاصی

تورهایی هستند که توسط خود گردشگران سازماندهی می‌شود و به صورت اختیاری می‌باشد. در سفرهای انفرادی مسافرین بدون همراهی راهنما از مبدا حرکت و طبق توافقات انجام شده (وسیله ایاب و ذهاب، هتل، ترانسفر و ...)، از خدمات مورد توافق استفاده خواهند کرد. در این گونه سفرها مسافرین در صورت تقاضا با راهنمای محلی همراه خواهند بود و استفاده از گشتها، امکانات و جاذبه‌های منطقه مورد بازدید بر اساس سلیقه مسافر و با پرداخت هزینه ایشان قابل انجام خواهد بود.

> درباره تورهای گروهی

ارزان کیش

از 154,000 تومان همه روزه

نمایش تور
همدان زمینی

از 468,000 تومان همه روزه

نمایش تور
بوشهر هوایی و زمینی

از 269,000 تومان همه روزه

نمایش تور
پاسارگاد

120,000 تومان همه روزه

نمایش تور
مشهد هوایی و قطاری

از 192,000 تومان همه روزه

نمایش تور
شیراز هوایی و زمینی

از 314,000 تومان همه روزه

نمایش تور
قشم هوایی و زمینی

از 121,000 تومان همه روزه

نمایش تور
یزد هوایی و زمینی

از 402,000 تومان همه روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 1,460,000 تومان 1396/12/28 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز 97

از 1,760,000 تومان 1396/12/28 4 روزه

نمایش تور
بندرعباس،قشم نوروز 97

از 2,080,000 تومان 1396/12/28 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,790,000 تومان 1396/12/28 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,330,000 تومان 1396/12/28 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز 97

از 990,000 تومان 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
یزد نوروز 97

از 850,000 تومان 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
یزد قطار

قیمت به زودی... 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
شیراز هوایی

قیمت به زودی... 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
قشم هوایی

قیمت به زودی... 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
چابهار هوایی

قیمت به زودی... 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
بوشهر هوایی

قیمت به زودی... 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/01 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز 97

از 1,790,000 تومان 1397/01/02 4 روزه

نمایش تور
بندرعباس،قشم نوروز 97

از 2,120,000 تومان 1397/01/02 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,850,000 تومان 1397/01/02 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/02 4 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 1,480,000 تومان 1397/01/02 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/03 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/04 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز97

از 1,740,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
بندرعباس،قشم نوروز 97

از 2,050,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,830,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 1,450,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,170,000 تومان 1397/01/06 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,170,000 تومان 1397/01/07 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز 97

از 1,730,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
بندرعباس،قشم نوروز 97

از 2,030,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,800,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,130,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 1,440,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,050,000 تومان 1397/01/09 4 روزه

نمایش تور
چابهار نوروز97

از 1,010,000 تومان 1397/01/10 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,260,000 تومان 1397/01/11 3 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 990,000 تومان 1397/01/11 3 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.