تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی گروهی

گروهی

گروهی

در این سفرها از ابتدای سفر تا انتهای سفر تورلیدر هایپرشیا مسافران را همراهی خواهد نمود و برای مدیریت تور و حل مسائل و مشکلات سفر نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در سفرهای گروهی کلیه خدمات توافق شده با همراهی تورلیدر انجام خواهد گرفت. تفاوت این سفر با سفرهای انفرادی در این می‌باشد که مسافرین الزاما باید مطابق با سفرنامه تور همراه شوند و اختیارات محدودتری خواهند داشت.

> درباره تورهای انفرادی

ییلاق سلانسر

110,000 تومان 1397/04/07 1 روزه

نمایش تور
ییلاق فیلبند

110,000 تومان 1397/04/07 1 روزه

نمایش تور
قلعه رودخان

130,000 تومان 1397/04/07 1 روزه

نمایش تور
قزوین گردی

140,000 تومان 1397/04/07 1 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

110,000 تومان 1397/04/07 1 روزه

نمایش تور
آبشار آهکی

350,000 تومان 1397/04/07 2 روزه

نمایش تور
ماسال

390,000 تومان 1397/04/07 2 روزه

نمایش تور
شقایق دشت لار

100,000 تومان 1397/04/08 1 روزه

نمایش تور
آبشار عروس دامن

130,000 تومان 1397/04/08 1 روزه

نمایش تور
ییلاق سلانسر

110,000 تومان 1397/04/08 1 روزه

نمایش تور
ییلاق فیلبند

110,000 تومان 1397/04/08 1 روزه

نمایش تور
جنگل‌ های انجیلی

140,000 تومان 1397/04/08 1 روزه

نمایش تور
قلعه رودخان

130,000 تومان 1397/04/08 1 روزه

نمایش تور
دریاچه آویدر

100,000 تومان 1397/04/08 1 روزه

نمایش تور
سرپوش تنگه

130,000 تومان 1397/04/08 1 روزه

نمایش تور
قزوین گردی

140,000 تومان 1397/04/08 1 روزه

نمایش تور
آبشار ترز

130,000 تومان 1397/04/08 1 روزه

نمایش تور
سوها تا آبشار لاتون

440,000 تومان 1397/04/13 2.5 روزه

نمایش تور
دریاچه گهر

630,000 تومان 1397/04/13 3.5 روزه

نمایش تور
ماسال

390,000 تومان 1397/04/14 2 روزه

نمایش تور
تخت سلیمان تا بهستان

395,000 تومان 1397/04/14 2 روزه

نمایش تور
اوروست تا چناربن

440,000 تومان 1397/04/14 2 روزه

نمایش تور
ورکانه و تویسرکان

390,000 تومان 1397/04/14 2 روزه

نمایش تور
شهر یئری تا شروان دره

750,000 تومان 1397/04/14 3.5 روزه

نمایش تور
ارسباران تا کندوان

790,000 تومان 1397/04/14 3.5 روزه

نمایش تور
قره کلیسا تا دالامپر

790,000 تومان 1397/04/14 3.5 روزه

نمایش تور
خلخال تا اسالم

430,000 تومان 1397/04/16 2.5 روزه

نمایش تور
ییلاق یخکش و اسپه او

370,000 تومان 1397/04/17 2 روزه

نمایش تور
ییلاق جواهر دشت

440,000 تومان 1397/04/20 2.5 روزه

نمایش تور
ماسال

390,000 تومان 1397/04/21 2 روزه

نمایش تور
ییلاق آغوزحال

380,000 تومان 1397/04/21 2 روزه

نمایش تور
جنگل ابر

370,000 تومان 1397/04/21 2 روزه

نمایش تور
دشت دریاسر

390,000 تومان 1397/04/28 2 روزه

نمایش تور
مازیچال

430,000 تومان 1397/04/28 2 روزه

نمایش تور
ییلاق آغوزحال

380,000 تومان 1397/04/28 2 روزه

نمایش تور
ماسال

390,000 تومان 1397/04/28 2 روزه

نمایش تور
باران کوه تا شیرآباد

445,000 تومان 1397/05/03 2.5 روزه

نمایش تور
آبشار آهکی

395,000 تومان 1397/05/04 2 روزه

نمایش تور
ییلاق یخکش و اسپه او

350,000 تومان 1397/05/04 2 روزه

نمایش تور
ییلاق آغوزحال

370,000 تومان 1397/05/10 2 روزه

نمایش تور
سوها تا آبشار لاتون

440,000 تومان 1397/05/10 2.5 روزه

نمایش تور
جنگل پیمایی لیسار

440,000 تومان 1397/05/10 2.5 روزه

نمایش تور
جنگل‌ جهان‌ نما

435,000 تومان 1397/05/10 2.5 روزه

نمایش تور
ییلاق جواهردشت

420,000 تومان 1397/05/10 2.5 روزه

نمایش تور
خلخال تا اسالم

430,000 تومان 1397/05/10 2.5 روزه

نمایش تور
جنگل ابر

350,000 تومان 1397/05/11 2 روزه

نمایش تور
مازیچال

430,000 تومان 1397/05/11 2 روزه

نمایش تور
ماسال

390,000 تومان 1397/05/11 2 روزه

نمایش تور
ییلاقات دیلمان

370,000 تومان 1397/05/11 2 روزه

نمایش تور
آبشار آهکی

395,000 تومان 1397/05/18 2 روزه

نمایش تور
مازیچال

430,000 تومان 1397/05/18 2 روزه

نمایش تور
جنگل ابر

350,000 تومان 1397/05/18 2 روزه

نمایش تور
ماسال

390,000 تومان 1397/05/25 2 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.