تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی گروهی

گروهی

گروهی

در این سفرها از ابتدای سفر تا انتهای سفر تورلیدر هایپرشیا مسافران را همراهی خواهد نمود و برای مدیریت تور و حل مسائل و مشکلات سفر نهایت تلاش خود را خواهد کرد. در سفرهای گروهی کلیه خدمات توافق شده با همراهی تورلیدر انجام خواهد گرفت. تفاوت این سفر با سفرهای انفرادی در این می‌باشد که مسافرین الزاما باید مطابق با سفرنامه تور همراه شوند و اختیارات محدودتری خواهند داشت.

> درباره تورهای انفرادی

کویر مصر و گرمه

595,000 تومان 1395/12/10 3.5 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

350,000 تومان 1395/12/12 2 روزه

نمایش تور
ماسوله و قلعه رودخان

360,000 تومان 1395/12/12 2 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه

350,000 تومان 1395/12/19 2 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

385,000 تومان 1395/12/19 2 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا سد دز

650,000 تومان 1395/12/27 3.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا - هتل

720,000 تومان 1395/12/27 3 روزه

نمایش تور
دامنه‌های دالاهو

690,000 تومان 1395/12/27 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,070,000 تومان 1395/12/28 5.5 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

1,840,000 تومان 1395/12/28 7.5 روزه

نمایش تور
چابهار

1,890,000 تومان 1395/12/29 7.5 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

1,930,000 تومان 1395/12/29 7.5 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

820,000 تومان 1395/12/29 4.5 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه و زواره

680,000 تومان 1395/12/29 3 روزه

نمایش تور
لرستان و خوزستان

1,230,000 تومان 1395/12/29 6 روزه

نمایش تور
جیرفت تا شهر سوخته

1,530,000 تومان 1395/12/29 6.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,180,000 تومان 1396/01/01 6.5 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

1,930,000 تومان 1396/01/01 7.5 روزه

نمایش تور
استان لرستان

590,000 تومان 1396/01/01 3 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

820,000 تومان 1396/01/01 4.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,070,000 تومان 1396/01/01 5.5 روزه

نمایش تور
ایلام

960,000 تومان 1396/01/01 4.5 روزه

نمایش تور
لرستان و خوزستان

1,230,000 تومان 1396/01/01 6 روزه

نمایش تور
خوزستان

1,050,000 تومان 1396/01/01 3.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا - هتل

790,000 تومان 1396/01/01 3 روزه

نمایش تور
قافله شتر

890,000 تومان 1396/01/01 4 روزه

نمایش تور
همسفر با کارون

1,820,000 تومان 1396/01/02 8 روزه

نمایش تور
چابهار

1,890,000 تومان 1396/01/02 7.5 روزه

نمایش تور
قافله شتر

890,000 تومان 1396/01/02 4 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه و زواره

680,000 تومان 1396/01/03 3 روزه

نمایش تور
استان لرستان

590,000 تومان 1396/01/03 3 روزه

نمایش تور
ایلام

910,000 تومان 1396/01/03 4.5 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا سد دز

720,000 تومان 1396/01/03 3.5 روزه

نمایش تور
خوزستان

1,050,000 تومان 1396/01/03 3.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

960,000 تومان 1396/01/03 3.5 روزه

نمایش تور
دامنه‌های دالاهو

750,000 تومان 1396/01/03 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - اتوبوس VIP

1,030,000 تومان 1396/01/04 5.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,000,000 تومان 1396/01/04 5.5 روزه

نمایش تور
چابهار

1,790,000 تومان 1396/01/05 7.5 روزه

نمایش تور
خوزستان

950,000 تومان 1396/01/05 3.5 روزه

نمایش تور
دامنه‌های دالاهو

690,000 تومان 1396/01/05 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,180,000 تومان 1396/01/07 6.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - اتوبوس VIP

1,030,000 تومان 1396/01/07 5.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

1,000,000 تومان 1396/01/07 5.5 روزه

نمایش تور
لرستان و خوزستان

1,180,000 تومان 1396/01/07 6 روزه

نمایش تور
دامنه‌های دالاهو

690,000 تومان 1396/01/07 3.5 روزه

نمایش تور
ایلام

910,000 تومان 1396/01/08 4.5 روزه

نمایش تور
نیشابور تا نشتیفان

820,000 تومان 1396/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
جزیره هرمز

820,000 تومان 1396/01/09 4.5 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا سد دز

720,000 تومان 1396/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
خوزستان

1,050,000 تومان 1396/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
کرمان و کلوت

960,000 تومان 1396/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا - هتل

790,000 تومان 1396/01/09 3 روزه

نمایش تور
دامنه‌های دالاهو

750,000 تومان 1396/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
نهاوند و تویسرکان

490,000 تومان 1396/01/10 2 روزه

نمایش تور
کویر ورزنه و زواره

680,000 تومان 1396/01/10 3 روزه

نمایش تور
قافله شتر

890,000 تومان 1396/01/10 4 روزه

نمایش تور
استان لرستان

590,000 تومان 1396/01/10 3 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

395,000 تومان 1396/01/10 2 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب و کاشان

395,000 تومان 1396/01/11 2 روزه

نمایش تور
ترکمن صحرا - هتل

790,000 تومان 1396/01/11 3 روزه

نمایش تور
Copyright © 2017 Hipersia. All rights reserved.