تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله ،جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.

آبشار عروس دامن

130,000 تومان 1397/04/28 1 روزه

نمایش تور
ییلاق سی‌ دشت

100,000 تومان 1397/04/28 1 روزه

نمایش تور
جنگل راش

110,000 تومان 1397/04/28 1 روزه

نمایش تور
مرداب هسل

100,000 تومان 1397/04/28 1 روزه

نمایش تور
شهرستانک

90,000 تومان 1397/04/28 1 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

110,000 تومان 1397/04/28 1 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

130,000 تومان 1397/04/28 1 روزه

نمایش تور
آبشار ترز

130,000 تومان 1397/04/28 1 روزه

نمایش تور
دشت دریاسر

390,000 تومان 1397/04/28 2 روزه

نمایش تور
مازیچال

430,000 تومان 1397/04/28 2 روزه

نمایش تور
ییلاق آغوزحال

380,000 تومان 1397/04/28 2 روزه

نمایش تور
ماسال

390,000 تومان 1397/04/28 2 روزه

نمایش تور
ییلاق داماش تا یسان

100,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
جنگل راش

110,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
ییلاق فیلبند

110,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
ییلاق الیت و دلیر

100,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
جنگل‌ های انجیلی

140,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
جنگل نقله بر رودبار

100,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
دریاچه عروس

120,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
دریاچه آویدر

100,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
سرپوش تنگه

130,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

110,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

130,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
آبشار ترز

130,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
جنگل الیمستان

110,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
آبشار ترز

120,000 تومان 1397/04/29 1 روزه

نمایش تور
باران کوه تا شیرآباد

445,000 تومان 1397/05/03 2.5 روزه

نمایش تور
آبشار آهکی

395,000 تومان 1397/05/04 2 روزه

نمایش تور
ییلاق یخکش و اسپه او

350,000 تومان 1397/05/04 2 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

120,000 تومان 1397/05/05 1 روزه

نمایش تور
سوها تا آبشار لاتون

440,000 تومان 1397/05/10 2.5 روزه

نمایش تور
جنگل‌ جهان‌ نما

435,000 تومان 1397/05/10 2.5 روزه

نمایش تور
خلخال تا اسالم

430,000 تومان 1397/05/10 2.5 روزه

نمایش تور
ماسال

390,000 تومان 1397/05/11 2 روزه

نمایش تور
ییلاقات دیلمان

370,000 تومان 1397/05/11 2 روزه

نمایش تور
جنگل الیمستان

100,000 تومان 1397/05/12 1 روزه

نمایش تور
آبشار آهکی

395,000 تومان 1397/05/18 2 روزه

نمایش تور
مازیچال

430,000 تومان 1397/05/18 2 روزه

نمایش تور
جنگل ابر

350,000 تومان 1397/05/18 2 روزه

نمایش تور
ماسال

390,000 تومان 1397/05/25 2 روزه

نمایش تور
شلماش تا گراوان

590,000 تومان 1397/05/30 3.5 روزه

نمایش تور
سوها تا آبشار لاتون

440,000 تومان 1397/05/30 2.5 روزه

نمایش تور
جنگل‌ جهان‌نما

435,000 تومان 1397/05/30 2.5 روزه

نمایش تور
جنگل پیمایی لیسار

440,000 تومان 1397/05/30 2.5 روزه

نمایش تور
شهر یئری تا شروان دره

680,000 تومان 1397/05/30 3.5 روزه

نمایش تور
خلخال تا اسالم

430,000 تومان 1397/05/30 2.5 روزه

نمایش تور
ارسباران تا کندوان

780,000 تومان 1397/05/30 3.5 روزه

نمایش تور
گیلده

380,000 تومان 1397/05/31 2 روزه

نمایش تور
ماسال

390,000 تومان 1397/05/31 2 روزه

نمایش تور
کالپوش تا آبشار لوه

360,000 تومان 1397/05/31 2 روزه

نمایش تور
آبشار آهکی

395,000 تومان 1397/05/31 2 روزه

نمایش تور
اوروست تا چناربن

390,000 تومان 1397/05/31 2 روزه

نمایش تور
ییلاقات دیلمان

370,000 تومان 1397/05/31 2 روزه

نمایش تور
ییلاق یخکش و اسپه او

350,000 تومان 1397/05/31 2 روزه

نمایش تور
ییلاق آغوزحال

370,000 تومان 1397/05/31 2 روزه

نمایش تور
جنگل ابر

350,000 تومان 1397/05/31 2 روزه

نمایش تور
ییلاق جواهردشت

390,000 تومان 1397/05/31 2 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.