تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

در اینگونه سفرها هدف دیدن مناظر طبیعی در اقلیم های مختلف از جمله ،جنگل، کویر، غار، کوهستان و... میباشد هرچند در این سفرها میزان سختی برنامه به تناسب مسیر و شرایط سفر متفاوت خواهد بود. سفرهایی مثل خلخال تا اسالم یا دریاچه شورمست در این دسته بندی قرار می‌گیرند.

جزیره قشم - قطار

990,000 تومان 1397/01/04 5.5 روزه

نمایش تور
چابهار

1,530,000 تومان 1397/01/04 8 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

130,000 تومان 1397/01/05 1 روزه

نمایش تور
دریاچه عروس

130,000 تومان 1397/01/06 1 روزه

نمایش تور
دریاچه آویدر

110,000 تومان 1397/01/06 1 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

120,000 تومان 1397/01/06 1 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

130,000 تومان 1397/01/06 1 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب

110,000 تومان 1397/01/06 1 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب

110,000 تومان 1397/01/07 1 روزه

نمایش تور
مرداب هسل

100,000 تومان 1397/01/07 1 روزه

نمایش تور
آبشار ترز

130,000 تومان 1397/01/07 1 روزه

نمایش تور
دریاچه آویدر

110,000 تومان 1397/01/07 1 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

130,000 تومان 1397/01/07 1 روزه

نمایش تور
شهر سوخته

950,000 تومان 1397/01/07 5.5 روزه

نمایش تور
بیشاپور تا بوشهر

1,430,000 تومان 1397/01/07 6.5 روزه

نمایش تور
جزیره قشم - قطار

990,000 تومان 1397/01/07 5.5 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب

110,000 تومان 1397/01/08 1 روزه

نمایش تور
دریاچه عروس

130,000 تومان 1397/01/08 1 روزه

نمایش تور
جنگل‌های انجیلی

140,000 تومان 1397/01/08 1 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

120,000 تومان 1397/01/08 1 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

130,000 تومان 1397/01/08 1 روزه

نمایش تور
ایلام سرزمین آلامتو

قیمت به زودی... 1397/01/08 4.5 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/08 2.5 روزه

نمایش تور
مرداب هسل

100,000 تومان 1397/01/09 1 روزه

نمایش تور
آبشار ترز

130,000 تومان 1397/01/09 1 روزه

نمایش تور
جنگل نقله بر رودبار

100,000 تومان 1397/01/09 1 روزه

نمایش تور
دریاچه آویدر

110,000 تومان 1397/01/09 1 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

120,000 تومان 1397/01/09 1 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب

110,000 تومان 1397/01/09 1 روزه

نمایش تور
باداب سورت تا دریاچه چورت

قیمت به زودی... 1397/01/09 2 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/09 2.5 روزه

نمایش تور
آبشار شوی تا کول خرسان

قیمت به زودی... 1397/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
آبشار شیوند تا سدکارون

قیمت به زودی... 1397/01/09 3.5 روزه

نمایش تور
ریگ زرین و خرانق

قیمت به زودی... 1397/01/09 2 روزه

نمایش تور
دریاچه عروس

130,000 تومان 1397/01/10 1 روزه

نمایش تور
دریاچه آویدر

110,000 تومان 1397/01/10 1 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

130,000 تومان 1397/01/10 1 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب

110,000 تومان 1397/01/11 1 روزه

نمایش تور
مرداب هسل

100,000 تومان 1397/01/11 1 روزه

نمایش تور
آبشار ترز

130,000 تومان 1397/01/11 1 روزه

نمایش تور
جنگل‌های انجیلی

140,000 تومان 1397/01/11 1 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

120,000 تومان 1397/01/11 1 روزه

نمایش تور
لفور تا هفت آبشار

130,000 تومان 1397/01/11 1 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب

110,000 تومان 1397/01/11 1 روزه

نمایش تور
کویر مصر - هتل بیاضه

قیمت به زودی... 1397/01/11 2.5 روزه

نمایش تور
دریاچه عروس

130,000 تومان 1397/01/12 1 روزه

نمایش تور
جنگل نقله بر رودبار

100,000 تومان 1397/01/12 1 روزه

نمایش تور
دریاچه ارواح

120,000 تومان 1397/01/12 1 روزه

نمایش تور
ماسوله

100,000 تومان 1397/01/12 1 روزه

نمایش تور
کویر مرنجاب

110,000 تومان 1397/01/12 1 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.