تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی فرهنگی

فرهنگی

فرهنگی

در اینگونه سفرها هدف بازدید از میراث و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی مناطق مورد بازدید می‌باشد. این سفرها به گونه‌ای طراحی شده است که با امکانات رفاهی مناسب، سفری امن و آسوده را فراهم می‌کند و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. سفر به روستای ابیانه، شیراز یا استانبول از این دست سفرها می‌باشند.

ارزان کیش

از 154,000 تومان همه روزه

نمایش تور
کرمان هوایی و زمینی

از 386,000 تومان همه روزه

نمایش تور
همدان زمینی

از 468,000 تومان همه روزه

نمایش تور
بوشهر هوایی و زمینی

از 269,000 تومان همه روزه

نمایش تور
پاسارگاد

120,000 تومان همه روزه

نمایش تور
مشهد هوایی و قطاری

از 192,000 تومان همه روزه

نمایش تور
شیراز هوایی و زمینی

از 314,000 تومان همه روزه

نمایش تور
قشم هوایی و زمینی

از 121,000 تومان همه روزه

نمایش تور
یزد هوایی و زمینی

از 402,000 تومان همه روزه

نمایش تور
همدان گردی

100,000 تومان 1396/11/05 1 روزه

نمایش تور
زنجان‌گردی

130,000 تومان 1396/11/05 1 روزه

نمایش تور
قزوین‌گردی

130,000 تومان 1396/11/05 1 روزه

نمایش تور
قزوین‌گردی

130,000 تومان 1396/11/06 1 روزه

نمایش تور
همدان گردی

100,000 تومان 1396/11/06 1 روزه

نمایش تور
زنجان‌گردی

130,000 تومان 1396/11/06 1 روزه

نمایش تور
ابیانه و باغ فین

130,000 تومان 1396/11/06 1 روزه

نمایش تور
یزد

480,000 تومان 1396/11/20 3 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 1,460,000 تومان 1396/12/28 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز 97

از 1,760,000 تومان 1396/12/28 4 روزه

نمایش تور
بندرعباس،قشم نوروز 97

از 2,080,000 تومان 1396/12/28 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,790,000 تومان 1396/12/28 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,330,000 تومان 1396/12/28 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز 97

از 990,000 تومان 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
یزد نوروز 97

از 850,000 تومان 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1396/12/29 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/01 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز 97

از 1,790,000 تومان 1397/01/02 4 روزه

نمایش تور
بندرعباس،قشم نوروز 97

از 2,120,000 تومان 1397/01/02 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,850,000 تومان 1397/01/02 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/02 4 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 1,480,000 تومان 1397/01/02 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/03 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/04 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز97

از 1,740,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
بندرعباس،قشم نوروز 97

از 2,050,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,830,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 1,450,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,170,000 تومان 1397/01/06 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,170,000 تومان 1397/01/07 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز 97

از 1,730,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
بندرعباس،قشم نوروز 97

از 2,030,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,800,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,130,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 1,440,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,050,000 تومان 1397/01/09 4 روزه

نمایش تور
چابهار نوروز97

از 1,010,000 تومان 1397/01/10 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,260,000 تومان 1397/01/11 3 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 990,000 تومان 1397/01/11 3 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.