تورهای طبیعت گردی هایپرشیا

خانهسفرهای داخلی فرهنگی

فرهنگی

فرهنگی

در اینگونه سفرها هدف بازدید از میراث و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی مناطق مورد بازدید می‌باشد. این سفرها به گونه‌ای طراحی شده است که با امکانات رفاهی مناسب، سفری امن و آسوده را فراهم می‌کند و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. سفر به روستای ابیانه، شیراز یا استانبول از این دست سفرها می‌باشند.

چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/04 4 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز97

از 1,740,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
بندرعباس،قشم نوروز 97

از 2,050,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,830,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,300,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 1,450,000 تومان 1397/01/05 4 روزه

نمایش تور
همدان گردی

110,000 تومان 1397/01/06 1 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,170,000 تومان 1397/01/06 4 روزه

نمایش تور
ابیانه و باغ فین

140,000 تومان 1397/01/07 1 روزه

نمایش تور
قزوین‌گردی

140,000 تومان 1397/01/07 1 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,170,000 تومان 1397/01/07 4 روزه

نمایش تور
شیراز هوایی و زمینی

از 1,130,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
زنجان‌گردی

140,000 تومان 1397/01/08 1 روزه

نمایش تور
شیراز نوروز 97

از 1,730,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
بندرعباس،قشم نوروز 97

از 2,030,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,800,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,130,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 1,440,000 تومان 1397/01/08 4 روزه

نمایش تور
ابیانه و باغ فین

140,000 تومان 1397/01/09 1 روزه

نمایش تور
همدان گردی

110,000 تومان 1397/01/09 1 روزه

نمایش تور
چابهارنوروز97

از 1,050,000 تومان 1397/01/09 4 روزه

نمایش تور
یزد زمینی

760,000 تومان 1397/01/10 4 روزه

نمایش تور
قزوین‌گردی

140,000 تومان 1397/01/10 1 روزه

نمایش تور
چابهار نوروز97

از 1,010,000 تومان 1397/01/10 4 روزه

نمایش تور
ابیانه و باغ فین

140,000 تومان 1397/01/11 1 روزه

نمایش تور
زنجان‌گردی

140,000 تومان 1397/01/11 1 روزه

نمایش تور
قشم نوروز 97

از 1,260,000 تومان 1397/01/11 3 روزه

نمایش تور
یزد نوروز97

از 990,000 تومان 1397/01/11 3 روزه

نمایش تور
همدان گردی

110,000 تومان 1397/01/12 1 روزه

نمایش تور
Copyright © 2018 Hipersia. All rights reserved.